Thóng-kè-ha̍k (Hàn-jī: 統計學; Eng-bûn: Statistics) sī 1 chióng sò͘-ha̍k ke-si, ēng lâi siu-chi̍p, hun-sek, kái-soeh, hām têng-hiān chu-liāu; kin-kì hun-sek ê kiat-kó, ē-tàng chò khah ha̍p-lí ê kiat-lūn hām koat-chhek. Thóng-kè-ha̍k ē-tàng ēng tī chin chē só͘-chāi, khó-pí kóng bu̍t-lí-ha̍k, siā-hoē kho-ha̍k, jîn-lūi-ha̍k, siong-gia̍p, chèng-hú, kang-gia̍p, i-io̍h, kaù-io̍k téng-téng.

kaù-io̍k, ē-tit ēng chèng-kui hun-pò͘ ê tiàu-cheng oan-soàⁿ lâi siat-kè phêng-kó͘ (grade) ê hong-sek; tô͘ lāi-té ū phiau-chú-chha, lúi-chek pah-hun-pí, pah-hun-ūi, Z hun-sò͘, T hun-sò͘, phiau-chún 9, phiau-chún 9 pah-hun-pí.