Jîn-bûn-chú-gī

(Tùi Jîn-pún-chú-gī choán--lâi)

Jîn-bûn-chú-gī (人文主義), iā hō-chò jîn-pún-chú-gī (人本主義), sī chi̍t-chióng ki-î lí-sèng kap jîn-chû ê tiat-ha̍k lí-lūn ê sè-kài-koan. Chok-ûi chi̍t-chióng seng-oa̍h tiat-ha̍k, jîn-bûn-chú-gī tùi jîn-chû ê jîn-sèng he̍k-tit khé-sī, pēng thong-kòe lí-sèng thui-lí lâi chí-tō. Jîn-bûn-chú-gī í lí-sèng thui-lí ûi su-sióng ê ki-chhó͘, í jîn-chû kap phok-ài ûi ki-pún ê kè-ta̍t-koan. Kò-jîn hèng-chhù, chun-giâm, su-sióng chū-iû, lâng-hām lâng chi-kan ê thun-lún kap bô po̍k-le̍k ê tàu-tīn téng-téng, lóng sī jîn-bûn-chú-gī lōe-hâm ê hoān-tiû. Tông-sî, jîn-bûn-chú-gī chham jîn-pún-chú-gī kap jîn-tō-chú-gī ê hoan-hē chin bi̍t-chhiat.

Tû-liáu it-poaⁿ bô chong-kàu ê jîn-bûn-chú-gī, mā chûn-chāi tio̍h chong-kàu ê jîn-bûn-chú-gī, tī ta̍k-ê chú-iàu ê chong-kàu tiong, jîn-bûn-chú-gī it-poaⁿ hām hit-ê chong-kàu ê sìn-gióng kap thoân-thóng sio kiat-ha̍p. Ū-chi̍t-kóa jîn-bûn-chú-gī jīm-ûi, lâng ū su-iàu chham-ka gî-sek kap kui-chek, pēng cho͘-chit chi̍t-kóa thoân-thé lâi boán-chiok chit-chióng su-kiû. Chham ûi-bu̍t-chú-gī sio-pí, jîn-bûn-chú-gī chù-tiōng lâng ê cheng-sîn sim-lêng; lēng-chi̍t-hong-bīn, jîn-bûn-chú-gī mā chù-tiōng lí-sèng. In-chhú, ū-ê jîn-bûn-chú-gī-chiá jīm-ûi, ûi-pōe lí-sèng chêng-sîn, chìn-hêng sîn-lêng chông-pài ê chong-kàu cheng-sîn, pēng m̄-sī jîn-bûn-chú-gī.