Tiong-téng kàu-io̍k

(Tùi Jī-kip kàu-io̍k choán--lâi)

Tiong-téng kàu-io̍k, he̍k-chiá kiò jī-kip kàu-io̍k (Eng-gí: secondary education), sī hâm Kok-chè Kàu-io̍k Hun-lūi Phiau-chún (International Standard Classification of Education) lāi-bīn ê Tē-2-kip kap Tē-3-kip, sǹg sī ki-pún kàu-io̍k ê siāng-bóe tōaⁿ, āu-piah thang chiap ko-téng kàu-io̍k.