Jawa, im-e̍k-gí Jiáu-oa[1], sī Ìn-nî kûn-tó kî-tiong 1 ê, siú-tō͘ Jakarta tiàm tī hia. Java sī thong sè-kài jîn-kháu siōng chē ê tó-sū, mā sī jîn-kháu bi̍t-tō͘ siōng koân ê 1 tah só͘-chāi. Java í-chá sī Ìn-tō͘-kàu bûn-bêng hoat-ta̍t ê só͘-chāi, āu--lâi pìⁿ-chiâⁿ Kē-tē-kok Tang Ìn-tō͘ sè-le̍k ê tiong-sim, hiān-chú-sî tī Ìn-nî kok-lāi chiàm chèng-tī keng-chè siōng ê iu-sè tē-ūi.

Java

Chham-khóSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "jiáu-oa 爪哇". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí). 1. p. 734. 
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Java