Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ m̄-sī teh kóng Jawa Lâng (hòa-chio̍h).

Jawa lângÌn-nî Jawa tó ê chāi-tē cho̍k-kûn. In ū chha-put-to beh 1 ek jîn-kháu. Jawa lâng sī Ìn-nî siōng tōa ê cho̍k-kûn, chú-iàu khiā tī Jawa ê tiong-pō͘ kap tang-pō͘. Tī Ìn-nî koh séng-hūn, Má-lâi-se-a, Sin-ka-pho, Suriname, Egypt, Saudi Arabia kap Hô-lân téng só͘-chāi, mā lóng ū oa̍h-hiáⁿ ê Jawa-hē jîn-kháu.