Ji̍t-pún A-lú-mih Tu-sek Hōe-siā Ko-hiông Kang-tiûⁿ

Ko-hiông Kang-tiûⁿ tōa-mn̂g.

Ji̍t-pún A-lú-mih Tu-sek Hōe-siā Ko-hiông Kang-tiûⁿ (日本アルミニウム株式會社高雄工場) sī 1935 nî khai-sí seng-sán ê a-lú-mih kang-tiûⁿ, sī pún-siā tī Tang-kiaⁿ ê hōe-siā siat tī Tâi-oân ê kang-tiûn chi it. Tāi-seng sī 1934 nî ê sî Ji̍t-goa̍t-thâm Chúi-le̍k Hoat-tiān-só͘ goân-sêng liáu-āu, khai-sí ū kàu tiān-le̍k thang chò a-lú-mih chè-liān kang-gia̍p, hit-tang-chūn hōe-siā tiō chhōe Tek-kok ê kang-têng-su siat-kè, ùi Ko-hiông khí-siat kang-tiûⁿ.