Ji̍t-pún bàng-gah

Ji̍t-pún ê bàng-gah(-gà), tī thong-sè-kài mā kiò "manga" (Ji̍t-gí: 漫画), ū chin-choē tī chôan-sè-kài hoat-hêng ê chok-phín.

Ji̍t-pún bàng-gah hong-keh--ê jîn-bu̍t
Bún-bûn chí Ji̍t-pún ê ang-á-oē. Iú-koan tōng-oē, chhiáⁿ khoàⁿ Ji̍t-pún tōng-oē

Siong-koan hāng-bo̍kSiu-kái