Ang-á-ōe

(Tùi Ang-á-oē choán--lâi)
Bàng-gà, bàng-gah, báng-gah choán kàu chia. Kan-sia̍p ang-á tōng-oē, chhiáⁿ khoàⁿ tōng-oē.

Ang-á-oē, mā ū hō-chò bàng-gà,[1] bàng-gah, sī 1 khoán bí-su̍t chhòng-chok ê hêng-thài. Ang-á-oē ē-sái sī ko·-1-tiuⁿ a̍h-sī liân-sòa chin chē tiuⁿ àn-chiàu it-tēng ê sūn-sī tàu chò 1 ê hē-lia̍t. Oē ê bīn-téng chia̍p-chia̍p ū bûn-jī. Ang-á-oē ū 2 chióng phó·-phiàn ê khoán-sek: ke̍k-ke kúi-nā-tiuⁿ--ê (it-poaⁿ khan tī pò-choá, cha̍p-chì) kah khan khah tn̂g ê ang-á-chheh.

Ang-á-tōng-oē sī 1 chióng tōng-oē, iōng tiān-sī, tiān-iáⁿ, tiān-náu êng-bō· chò mûi-thé ê hêng-sek, te̍k-pia̍t chí Ji̍t-pún anime (ū-sî mā hō-chò bàng-gah).

Tēng-gī

siu-kái

Bàng-gah beh án-choáⁿ siông-sè lâi tēng-gī, ū bô kāng-khoán ê khoàⁿ-hoat. Ū-ê ha̍k-chiá kian-chhî kóng, ang-á-oē ê tēng-gī tiāⁿ-tio̍h khó-lū i sī ìn-soat-phín, a̍h-sī kiông-tiāu iáⁿ-siòng kah bûn-jī ê i-lāi-sèng. Mā ū kiông-tiāu tô· kah tô· chi-kan ê liân-koàn-sèng. Chit ê tēng-gī pâi-tû kan-na 1-bō· ê ang-á-tô·, khó-pí kóng Hî-hu ê chèng-tī bàng-gah.

Le̍k-sú

siu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Mûi-kài

siu-kái

Bí-kok, ìn-soat chhut-pán ê ang-á khah chē iōng pit kah ba̍k-chúi oē--ê. Chóng--sī, mā ū lâng iōng gân-liāu, la̍h-pit, a̍h-sī iân-pit; ná lâi ná chē lâng iōng tiān-náu kè-sǹg-ki ê kang-khū oē. Fumetti sī chiōng hip ê siòng phòe "kóng-oē ê ke-kui-á" (speech balloon) ê ang-á-oē.

Tê-châi ê hun-lūi

siu-kái

Piáu-hiān ê hêng-sek

siu-kái

Tē-hng ê ang-á-oē

siu-kái

Chù-kha

siu-kái
  1. "Tâi-oân Bân-lâm-gú Siông-iōng-sû Sû-tián > Hù-lio̍k > Goā-lâi-sû". Tiong-hoâ Bîn-kok Kàu-io̍k-pō͘. 2014-06-27 khòaⁿ--ê.