Jia̍t-le̍k-ha̍k hē-thóng

Jia̍t-le̍k-ha̍k hē-thóng (熱力學系統; thermodynamic system) sī jia̍t-le̍k-ha̍k gián-kiù ê hông-koan iú-hān khu-he̍k, iā sī jia̍t-le̍k-ha̍k teh gián-kiù ê tùi-siōng. Jia̍t-le̍k-ha̍k hē-thóng ê gōa-pō͘ hō-chò khoân-kéng (surrounding). Hē-thóng kap khoân-kéng tiong-ng iû pian-kài (boundary) lâi khu-keh; pian-kài ē-ēng sī chiâⁿ-si̍t chûn-chāi ê, mā ē-ēng sī sióng-siōng chhut-lâi ê. Hē-thóng kap khoân-kéng ē-sái tī te̍k-tēng lūi-hêng ê pian-kài lâi chìn-hêng bu̍t-chit ia̍h-sī lêng-liōng ê thoân-tē.

Jia̍t-le̍k-ha̍k ê hē-thóng (system), pian-kài (boundary) kap khoân-kéng (surrounding)