Kàu-hông Callistus 1-sè (La-teng-bûn: Callistus I) sī Lô-má Thian-chú-kàu tē-16 tāi ê kàu-hông.

Kàu-hông Callistus 1-sè ê ōe-siōng.
Kàu-hông Callistus 1-sè
Lô-má Thian-chú-kàu chheng-hō
Chiap-sio̍k
Zephyrinus
Kàu-hông Kè-sio̍k
Urbanus 1-sè