Pún bûn-chiong kài-siāu ki-tok-tô͘ ê cho͘-ha̍p, nā chò lé-pài he̍k-chiá chū-hōe ê tiûⁿ-só͘ chhiáⁿ khòaⁿ lé-pài-tn̂g.

Kàu-hōeKi-tok-kàu sī sìn-tô͘ ê cho͘-ha̍p. Tī Ki-tok-kàu sìn-gióng ê lí-kái siōng, Ki-tok-tô͘ bô jīn-ûi kàu-hōe sī phó͘-thong ê cho͘-chit, i sī Sîn kā lâng chhōe chò-hóe ê hong-sek.

Ùi Hō-ló-ōe chiàu phiài-piat tùi "kàu-hōe" mā ū pat khóan kóng-hoat.