Lé-pài-tn̂g

Lé-pài-tn̂g (禮拜堂) ia̍h-sī kàu-tn̂g (教堂) sī Ki-tok-kàu (pau-hâm Thian-chú-kàu, Tong-chèng-kàu, iáu-ū Sin-kàu) chìn-hêng chong-kàu gî-sek ê só͘-chāi.