Kái-hòng (解放; Eng: emancipation) sī kóng pái-thoat sok-pa̍k kap ap-pek ê chi̍t-chióng chōng-thài, pau-hâm cheng-sîn kap bu̍t-chit nn̄g hong-bīn.