Kán-po͘-chē rielKán-po͘-chē ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī KHR.

Kán-po͘-chē riel
រៀលកម្ពុជា/រៀលខ្មែរ

5,000 riel ê gîn-phiò
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé KHR
Sò͘-jī tāi-bé 116
Chí-sò͘ 2
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 ​110 kak (កាក់)
(bô-tī-leh ēng)
 ​1100 sen (សេន)
(bô-tī-leh ēng)
Kì-hō
Gîn-phiò
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 100៛, 500៛, 1,000៛, 5,000៛, 10,000៛, 20,000៛, 50,000៛, 100,000៛
 hán-tit ēng 50៛, 200៛ (no longer printed but still under legal tender); 2,000៛; 15,000៛, 30,000៛ (commemorative)
Gîn-kak-á
 hán-tit ēng 50៛, 100៛, 200៛, 500៛
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Kán-po͘-chē
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Kán-po͘-chē Kok-ka Gîn-hâng
 Bāng-chām www.nbc.org.kh
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 1.4%
 Chu-liāu [1]
Hoē-lu̍t koà-kau Bí-kok ê kî-á Bí-kim (USD)
1 USD ≈ 4,050 KHR

Hoē-lu̍t siu-kái

taⁿ ê KHR ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó siu-kái

  1. The World Factbook, 2015 est.