Ké-gê (gī-khí, ké-tshuì-khí, ké-gâ, ká-gâ; poj: ké chhùi-khí; eng-gí: dentures, false teeth; hàn-gí: 假牙, 義齒), sī tsi̍t-tsióng iōng-teh tāi-thè gê-khí ê hú-tsōo tsong-tì; koh ē-sái hoo tshuì-khang sì-khoo lén-tńg-e̊ nńg tsoo-tsit (soft tissue) kah ngē tsoo-tsit (hard tissue) lai tsih-tsài. It-puañ gī-khí iōng-teh tāi-thè in-uī tshuì-khang ū ì-guā sū-kòo huat-sing, then-sing tō sī gê-khí khuat-sit hi̍k-tsiá gê-khí ló-hua (ageing /aging) ia̍h-sī gê-khí thuat-lo̍k (tooth loss) tíng-tíng ê guân-in (causality); iā tō sī, in-tshú tsō-sîng bô-huat-tōo tsìng-siông sú-iōng ê gê-khí.[1] Siông-kui ê gī-khí sī ē-sái î-tû-e̊ (ē-sái î-tû i-e̊ kio̍k-pōo gī-khí hi̍k-tsiá uân-tsuân ê ké-gê). M̄-kū, ū tsiâñ-tse ké-gê ê set-kè, kî-tiong ū tsi̍t-kuá-å i-lāi tio̍h liâm-ket ia̍h-sī khau-ân teh gê-khí, hi̍k-tsiá si̍t-gê (dental implant) ê tíng-kuân (kòo-tīng-e̊ siu-ho̍k gê-khí) tsi tsióng-tsióng hîng-thài.Ké-gê tsú-iàu ū nn̄g-luī, tsú-iàu-e̊ khu-pe̍t teh in-sī iōng-lâi tāi-thè hā-go̍k-kut ia̍h-sī tíng-go̍k-kut tíng-kuân khuat-sit ê gê-khí.

Ké-gê
Mr M's Complete Denture2.jpg
Tíng-go̍k-kut ê gê-khí
MeSH D003778
Hā-go̍k-kut ê tsuân-kháu ké-gê, tsah ū nńg-lio̍h ê sok-liāu té-tsō (khí-huāñ ê pōo-hūn).

Ké-gê kah then-jên-gê hōo-siong pí-kàu kā-ha̍p ê tsha-īSiu-kái

Tsiap-sio̍k pîng-hîngSiu-kái

Tsù-káiSiu-kái

Tsham-khó bûn-hènSiu-kái

  • Klaus Fuhr, Thomas Reiber: Die Totalprothese. Urban & Schwarzenberg, München u. a. 1993, ISBN 3-541-12071-1. (Tek-gí)
  • Horst Gründler, Ulrich Stüttgen: Die Totalprothese (= Grundwissen für Zahntechniker. Bd. 4). 3., überarbeitete Auflage. Neuer Merkur, Planegg 2014, {{ISBN|978-3-929360-84-4. (Tek-gí)
  • Lorenz Hupfauf (Hrsg.): Totalprothesen (= Praxis der Zahnheilkunde. Bd. 7). 2. Auflage. Urban & Schwarzenberg, München u. a. 1987, ISBN 3-541-15270-2. (Tek-gí)
  • Bernd Koeck (Hrsg.): Totalprothesen (= Praxis der Zahnheilkunde. Bd. 7). 4. Auflage. Urban & Schwarzenberg, München u. a. 2005, ISBN 3-437-05360-4. (Tek-gí)

Tsham-ua̍tSiu-kái

Guā-pōo lên-ketSiu-kái