Kìm-ūn (Se-pan-gâ-gí: embargo) sī chiam-tùi bó͘ chi̍t-ê kok-ka he̍k-chiá sī chi̍t kûn kok-ka, tùi kap in siong-gia̍p kap bō͘-e̍k ê lâi-óng chò pō͘-hūn ia̍h goân-choân ê kìm-chí.

Siong-koanSiu-kái