Kó͘-tāi le̍k-sú

Kó͘-tāi le̍k-súkì-lio̍k-sèng ê jîn-lūi le̍k-súChái-kî Tiong-sè-kí (Āu 5 sè-kí khai-sí) í chêng ê sî-tāi. Ē-tàng tùi chûn-chāi tī Chêng 30 sè-kí ê Sumer bûn-bêng Siat-hêng-jī bûn-su kì-lio̍k khai-sí sǹg.

Siong-koanSiu-kái