Kēng-cháu chū-tōng-chhia

Kēng-cháu chū-tōng-chhia, he̍k-chiá kóng sài-chhia, sī chú-iàu he̍k-chiá choan-bûn ēng beh chham-ka chū-tōng-chhia kēng-cháu oa̍h-tāng ê chhia.

Rally chhia.

Si̍t-chè sú-iōng ê kēng-cháu-chhia ū pau-koat Formula Chhia, World Rarry Chhia, Prototype, Stock Chhia téng khoán.

Siong-koanSiu-kái