Kǹg-kin ia̍h thih-kin sī tn̂g-lò khoán ê kǹg-thih koáiⁿ kiam in pai-lia̍t chhut--lâi ê keh-á, chú-iàu lī-ēng tī thih-kin khong-kú-lih chi̍t khoán kiàn-tio̍k ki-su̍t.

Siong-koan

siu-kái