Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ m̄-sī teh kóng Ko-pi-tiàm.

Ka-pi-tiàm (咖啡店), he̍k-chiá ka-pi-thiaⁿ (咖啡廳), sī lêng-siū ka-pi ím-liāu ê tiàm-thâu, it-poaⁿ mā ē tah-phòe bē chhin-chhiūⁿ ke-nn̄g-ko ê tiⁿ-tiám; lēng-goā ū chi̍t-koá ka-pi-tiàm mā ū bē ím-liāu.

Ka-pi-tiàm