Ko-pi-tiàm

Tang-lâm-a ê thoân-thóng Ko-pi-tiàm
Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ m̄-sī teh kóng Ka-pi-tiàm.

Ko-pi-tiàm (㗝呸店[1]; Hôa-gí: 咖啡店; Má-lâi-gí: Kopitiam) sī Sin-ka-pho, Má-lâi-se-a, Ìn-nî, Bûn-lâi kap lâm-pō͘ Thài-kok phó͘-phiàn ê chi̍t khoán chhan-thiaⁿ, pún-té sī "bōe ko-pi ê tiàm" ê ì-sù, chú-iàu thê-kiong kok khoán chāi-tē kháu-bī ê ko-pi, kî-tha ím-liāu kap liāu-lí.

Tī Sin-ka-pho ê ko-pi-tiàm

Chham-chiàuSiu-kái