Kan-á sī chi̍t lūi iông-khì, phó͘-thóng kóng ê khoán-sek sī ngē-chit--ê, óa kan-á-chhùi ê só͘-chāi khah e̍h, lō͘-iōng it-poaⁿ sī té liû-chit ê mi̍h.

Chiú-kan-á.