Keng-chhiu (mā hō-chò keng-kut) sī 1 khoán keratin chò ê bu̍t-chit, ngē-ngē koh lio̍h-á ū toâⁿ-sèng, pún-té sī piáu-phoê ê pō͘-hūn. Keng-chhiu pâi-lia̍t chò 2 tiâu pêng-hêng ê keng-chhiu-chō (baleen plates), khoàⁿ--khí-lâi bē-su loa̍h-á iah-sī tn̂g chhiu. Keng-chhiu-chō an tī chi̍t-koá-á hái-ang (chhiu-keng) ê téng-go̍k; in iōng chia ê "loa̍h-á" thai chúi--ni̍h ê sió seng-bu̍t chò chia̍h-mi̍h. Hái-ang sī î-it ê chek-chui tōng-bu̍t ū iōng chit chióng hong-hoat tāi-liōng khioh chia̍h. Khóng-sek Hái-ang (thong sè-kài siōng toā ê tōng-bu̍t) tō sī ū keng-chhiu ê hái-ang chéng.

Keng-chhiu tàu tī keng-chhiu-chō, ū koè-lū hái seng-bu̍t ê lō͘-iōng.