?Chhiu-keng
Phú-sek Hái-ang
Eschrichtius robustus
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Cetacea
A-bo̍k: Mysticeti
Cope, 1891
Kho

Balaenidae
Balaenopteridae
Eschrichtiidae
Neobalaenidae

Chhiu-keng (鬚鯨) sī sio̍k-tī Mysticeti a-ba̍k ê hái-ang, mā ū hō-chò keng-kut hái-ang, toā-hái-hang. In hām kî-thaⁿ ê hái-ang (kap hái-ti) chha tī téng-go̍k ū keng-chhiu, bô chhùi-khí; che hō͘ in ē-tàng tùi chúi--ni̍h thai chia̍h-mi̍h. Kan-taⁿ thai-jî kap kó͘-chá ê goân-sú hái-ang ū chhùi-khí.

Chhiu-keng it-poaⁿ phēng khí-keng toā-phiāng; bó--ê phēng kang--ê toā. In sī sè-kan siōng kài toā-hêng ê tōng-bu̍t.