?Cetacea
Toā-si̍t-keng
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Ē-kong: Eutheria
Chhiau-bo̍k: Laurasiatheria
Bo̍k: Cetacea
Brisson, 1762
A-ba̍k

Mysticeti
Odontoceti
Archaeoceti (khu̍t-chéng)

Cetacea ("Toā hái-koài") chit ê ba̍k sī pau-koah hái-ang kap hái-ti chāi-lāi ê chúi-chhe chhī-leng-lūi, ū 80-goā-ê chéng, pun-chò 2 ê a-ba̍k: Mysticeti (chhiu-keng) kap Odontoceti (khí-keng, pau-koah hái-ti-á).

In sī sek-èng chúi-té seng-oa̍h siōng thiat-té ê chhī-leng tōng-bu̍t. In ê sin-khu sī liû-soàⁿ-hêng--ê, goā-phoê kng-ku̍t, kiông beh bô mo͘, ē-té kāu keng-lâ (blubber), thang pó-un. Chêng 2 ki "chhiú" pìⁿ ē-tit poé chúi ê si̍t, āu 2 ki "kha" chhàng tī thé-lāi, iā í-keng thoè-hoà bô lō͘-iōng. Boé-chhe sī thán-hoâiⁿ--ê.

Lē: 1- Chheⁿ-tē Hái-ang; 2- Orca; 3- Chiàⁿ Hái-ang; 4- Boah-phang-keng; 5- Narwhal; 6- Khóng-sek Hái-ang; 7- Rorqual; 8- Beluga