Hó͘-keng

(Tùi Orca choán--lâi)
?Hó͘-keng
Kap lâng phēng toā-sè
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Cetacea
A-bo̍k: Odontoceti
Kho: Delphinidae
Sio̍k: Orcinus
Chéng: O. orca
Ha̍k-miâ
Orcinus orca
Linnaeus, 1758
Seⁿ-thoàⁿ tē-tô͘
Seⁿ-thoàⁿ tē-tô͘

Hó͘-keng (Orcinus orca) sī hái-iûⁿ hái-ti Delphinidae kho lāi-bīn siōng toā-chiah ê hái-ti-á chéng. Tī chē-chē Au-chiu gí-giân mā hō-chò Orca ("hái-ang", "toā-chiah hî" ê ì-sù), kiàm-hî, hái-ang sat-chhiú, téng-téng. Hó͘-keng sī lâng í-goā, hun-pò͘ siōng kài khoah ê tōng-bu̍t, thong sè-kài ê hái-iûⁿ to ū-tè-chhoē. I thó-lia̍h ê kang-hu put-chí-á kiaⁿ--lâng, phah-la̍h ê tùi-siōng mā kài chē, pau-koah , ku, chiáu, soa-hî, sīm-chì kî-thaⁿ iù-chíⁿ iah-sī sè-chiah ê Cetacea tōng-bu̍t, mā ē kui-tin kong-ke̍k toā-hêng ê Phú-sek kap Khóng-sek Hái-ang, só͘-í ē-sái kóng tiàm tī chia̍h-mi̍h-liān (food chain) ê niá-thâu.

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Orcinus orca

Wikispecies
Wikispecies
Wikispecies ū koan-hē
Hó͘-keng ê chu-liāu.