Hái-ti-kho

(Tùi Delphinidae choán--lâi)
?Hái-ti-kho
Lagenorhynchus obliquidens
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Cetacea
A-bo̍k: Odontoceti
Kho: Delphinidae
Gray, 1821
Sio̍k

Khoàⁿ lāi-bûn

Hái-ti-kho (Delphinidae)