?Phú-sek Hái-ang
Phú-sek Hái-ang
Kap lâng phēng toā-sè
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
A-kong: Eutheria
Bo̍k: Cetacea
A-bo̍k: Mysticeti
Kho: Eschrichtiidae
Ellerman & Morrison-Scott, 1951
Sio̍k: Eschrichtius
Chéng: E. robustus
Ha̍k-miâ
Eschrichtius robustus
Lilljeborg, 1861
Phú-sek Hái-ang hun-pò͘ tô͘
Phú-sek Hái-ang hun-pò͘ tô͘

Phú-sek Hái-ang sī 1 chióng ta̍k nî ē tī chia̍h ê ūi kap seⁿ-kiáⁿ ê ūi 2 pêng lâi-khì ê ū chhiu ê hái-ang, sin-khu tn̂g 15 kong-chhioh, tāng 36 kong-tùn, ē-sái oa̍h kàu 50~60 hoè. Eschrichtius robustusEschrichtius-sio̍k î-it ê chéng, Eschrichtius mā sī Eschrichtiidae-kho î-it ê sio̍k. Phú-sek Hái-ang sī chhī-leng tōng-bu̍t tang-tiong le̍k-sú siōng kú-tn̂g ê 1 ê, iok-lio̍k ū 3-chheng-bān nî.

Hun-pò͘ kap î-soá siu-kái

Hiān-tāi ū 2 tīn toà Thài-pêng-iûⁿ oa̍h-tōng ê Phú-sek Hái-ang: khah sè tīn--ê tī Okhotsk Hái kap lâm Hân-kok chi-kan lâi-khì, khah toā--ê oá tī Alaska kap Baja California chi-kan ê hái-hoāⁿ. Pún-chiâⁿ tī Tāi-se-iûⁿ ū tē 3 tīn, m̄-koh 300 nî chêng tō hō͘ lâng lia̍h khu̍t-chéng ah.

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Eschrichtius robustus