Thai-jî, the-jî, the ia̍h gín-á-thephoe-thai-kî chi-āu kàu chhut-sì chìn-chêng ê hoat-io̍k tiong ê chhī-leng tōng-bu̍t ia̍h-sī the-seng chek-chui tōng-bu̍t.

Tē-peh lé-pái sî ê jîn-lūi the-jî. Ē-kha ū khoàⁿ-tio̍h chi̍t-koá the-i, piⁿ-á sì-iân sī chhiong-boán e̍k-thé ê iûⁿ-mo̍h (amnion) .

Jîn-lūi ê the sī ùi siū-hêng āu tē-peh lé-pài boé-á kàu chhut-sì chêng, chit-ê kî-kan i tāi-hūn ê kiat-kò͘ kap khì-koan í-keng chiâⁿ-hêng.