Keng-i-sek

Keng-i-sek (更衣室) sī tī hái-po͘, kha-kiû-tiûⁿ, kiān-sin-pâng, iû-éng-tî téng-téng su-iàu oāⁿ-saⁿ ê só͘-chāi it-tēng ū ê siat-si; pō͘-hūn bô keng-i-sek ê só͘-chāi ē-tàng ēng piān-só͘ lâi tāi-thè.