Khòng-chè kang-têng

Khòng-chè kang-têng (控制工程; control engineering) sī hām khòng-chè lí-lūn ê gián-kiù kap èng-iōng siong-koan ê chi̍t mn̂g kang-têng-ha̍k.