Kheⁿ-khàm/khiⁿ-khàm (坑崁), he̍k-chiá soaⁿ-khàm (山崁), sī gâm-chio̍h ê kak-tō͘ hui-siông toā ê chi̍t chióng tē-hêng.

Kheⁿ-khàm

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Cliffs