Khek (刻) sī kó͘-chá Tang A-chiu thoân-thóng ê chi̍t ê sî-kan ê tan-ūi. Nā chiàu hiān-tāi ê sî-kan lâi khoàⁿ, 1 khek tāi-piáu 15 hun-cheng, 4 khek chiū sī 1 tiám-cheng.

Oāⁿ-sǹg siu-kái

  • 1 khek = 15 hun-cheng
  • 1 tiám-cheng = 4 khek
  • 1 sî-sîn = 8 khek