Khoân-kèng ūi-seng (Eng-gí: sanitation), sī ti-hông lâng kap hùi-khì-bu̍t chō-sêng ê gûi-hāi chiap-chhiok ê ūi-seng (hygiene) siat-si, ki-su̍t, he̍k-chiá chhò-si. Chhan-chhiūⁿ to͘-chhī lāi-té ê chúi-tō kap siu lah-sap ê tan-ūi.