Kho-ha̍k-lūn

Kho-ha̍k-lūn, he̍k-chiá kóng kho-ha̍k gián-kiù (Eng-gí: science studies), sī tùi siā-hōe, le̍k-sú kap tiat-ha̍k ê hong-bîn lâi hun-sek kho-ha̍k choan-gia̍p. Gián-kiù ê tùi-siòng hâm kho-ha̍k tì-sek ê seng-sán, piáu-hiān kap lâng tùi chia tì-sek ê chiap-siū.

Siong-koanSiu-kái