Kiú-kheng (九卿) sī Tiong-kok Chîn Hàn sî-kî, káu ê tiong-iong chèng-hú ê chú-iàu koaⁿ-chit; it-poaⁿ iā theh-lâi tāi-piáu kui-ê tiâu-têng.

Kiú-kheng

siu-kái

Siong-koan

siu-kái
Kiú-kheng kap Kiú-sī
Kiú-kheng:

Thài-siông | Kong-lo̍k-hun | Ōe-ut | Chong-chèng | Thài-po̍k | Têng-ut | Tāi-hông-lû | Tāi-su-lông | Siàu-hú

Kiú-sī:

Thài-siông-sī | Kong-lo̍k-sī | Ōe-ut-sī | Chong-chèng-sī | Thài-po̍k-sī | Tāi-lí-sī | Hông-lû-sī | Su-lông-sī | Thài-hú-sī