Kiat-tn̂g (結腸; colon) sī tōa-to-sò͘ chek-chui tōng-bu̍t siau-hòa hē-thóng ê chòe-āu chi̍t pō͘-hūn, tī kò͘-thé hòe-bu̍t pâi-chhut thé-gōa chìn-chêng khip-siu chúi kap iâm.