Ko-lê-ôngKo-lê ông-tiâu ê le̍k-tāi kun-chú.

Lia̍t-pió siu-kái

Biō-hō / Sè-hō Hân-bûn Sèⁿ-miâ Phian-miâ Chāi-uī
1 Thài-chó͘ 태조 Ông Kiàn 918 nî - 943 nî
2 Hūi-chong 혜종 Ông Bú 943 nî - 945 nî
3 Tēng-chong 정종 Ông Giâu 946 nî - 949 nî
4 Kong-chong 광종 Ông Chiau 王仙 949 nî - 975 nî
5 Kéng-chong 경종 王胄 975 nî - 981 nî
6 Sêng-chong 성종 王治 981 nî - 997 nî
7 Bo̍k-chong 목종 王诵 王訟 997 nî - 1009 nî
8 Hián-chong 현종 王询 王安世 1010 nî - 1031 nî
9 Tek-chong 덕종 王钦 1031 nî - 1034 nî
10 Chēng-chong 정종 王亨 1035 nî - 1046 nî
11 Bûn-chong 문종 王徽 1046 nî - 1083 nî
12 Sūn-chong 순종 王勋 1083年
13 Soan-chong 선종 王运 1083年-1094年
14 Hiàn-chong 헌종 王昱 1094年-1095年
15 Siok-chong 숙종 王顒 王熙 1095年-1105年
16 Joē-chong 예종 王俁 1105年-1122年
17 Jîn-chong 인종 王楷 1123年-1146年
18 Gē-chong 의종 王晛 1146年-1170年
19 Bêng-chong 명종 王晧 1170年-1197年
20 Sîn-chong 신종 王卓 王晫 1197年-1204年
21 Hi-chong 희종 王韺 1204年-1211年
22 Khong-chong 강종 王祦 王璹/王貞 1211年-1213年
23 Ko-chong 고종 王皞 1213年-1259年
24 Goân-chong 원종 王倎 王禃 1260年-1274年
25 Tiong-lia̍t-ông 충렬왕 王賰 王昛/王椹 1274年-1298年
1298年-1308年(復位)
26 Tiong-soan-ông 충선왕 王璋 益知禮普花
(蒙古名)
1298年
1308年-1313年(復位)
27 Tiong-siok-ông 충숙왕 王燾 阿剌訥忒失里
(蒙古名)
1313年-1330年
1332年-1339年(復位)
28 Tiong-huī-ông 충혜왕 王禎 普塔失里
(蒙古名)
1330年-1332年
1339年-1344年(復位)
29 Tiong-bo̍k-ông 충목왕 王昕 八思麻朶兒只
(蒙古名)
1344年-1348年
30 Tiong-tēng-ông 충정왕 王蚳 迷思監朶兒只
(蒙古名)
1349年-1351年
31 Kiong-bián-ông 공민왕 王祺 伯顔帖木児
(蒙古名)
1351年-1374年
32 Ú-ông 우왕 王禑 辛禑 1374年-1388年
33 Chhiong-ông 창왕 王昌 辛昌 1388年-1389年
34 Kiong-jiōng-ông 공양왕 王瑤 1389年-1392年

Siong-koan siu-kái