Ko-sok chhiú-ki (khí-kho)

Ko-sok chhiú-ki (high-speed handpiece, dental drill; gê-chǹg-á) sī khí-kho beh thūn-chhùi-khí chìn-chêng the̍h-lâi boâ chiù-chhng ê ke-si, seⁿ-tiuⁿ bô-toā boâ ê sok-tō· chiâⁿ-kín.

A high-speed dental handpiece.

Ko-sok chhiú-ki kah boâ-chiam tâng-chê sú-iōng, boâ chiam ū thoàⁿ-kǹg ha̍p-kim--ê, tiān-tō· o·-kǹg·--ê, kui-ki o·-kńg--ê, kap boâ-chiam thâu pau soān-chio̍h--ê. Hiān-tāi ê ko-sok chhiú-ki ê choân-sok ē-sái koân-koè 800,000 rpm.

Ko-sok chhiú-ki ē hoat-chhut lāi-kiàm-kiàm te̍k-sû ê siaⁿ-im, he sī tāi-hūn lâng kiaⁿ-khoàⁿ khí-kho ê goân-in chi-it.