拍開主題選單
Koa-á-chheh.

Koa-á-chheh (Hàn-jī: 歌仔冊) sī Koa-á ê chhiùⁿ-pún, sī kīn-tāi chin tiōng-iàu-ê chi̍t-chióng Bân-lâm-gí iá-sī Tâi-gí ê pe̍h-ōe bûn-ha̍k kah thong-sio̍k bûn-ha̍k, chú-iàu liû-hêng tī kó͘-chá-ê Tiong-kok hok-kiàn-séng kah Tâi-oân téng-téng Hô-ló bîn-cho̍k ku-chū ê só͘-chāi.