Koa-chhiú sī kā chhiùⁿ-koa chò choan-gia̍p ê lâng. Tī kó͘-tián im-ga̍k lāi-bīn, lâng ê siaⁿ-im hong tòng chò sī chi̍t khoán ga̍k-khì.

Koa-chhiú