Kok-bū-īⁿ Tâi-oân Sū-bū Pān-kong-sek

(Tùi Kok-Tâi-pān choán--lâi)

Kok-bū-īⁿ Tâi-ôan Sū-bū Pān-kong-sek (kán-chheng Kok-tâi-pān), sī Tiong-kok Kok-bū-īⁿ chú-kóan Tâi-ôan sū-bū ê pān-sū ki-kò·.

Chú-iàu ê chit-chek

siu-kái
 • Gián-kiù kah chè-tēng tùi Tâi kang-chok hong-chiam chèng-chhek; kòan-thiat tóng-tiong-iong, Kok-bū-īⁿ chè-tēng ê tùi Tâi kang-chok ê hong-chiam kah chèng-chhek.
 • Chó·-chit, chí-tō, kóan-lí, hia̍p-tiâu Kok-bū-īⁿ kok pō·-bûn, kok séng-hūn, chú-tī-khu, ti̍t-ha̍t-chhī ê tùi Tâi kang-chok; kiám-cha liáu-kái kok tē-khu, kok pō·-bûn kòan-thiat chip-hêng tóng-tiong-iong, Kok-bū-īⁿ tùi Tâi hong-chiam chèng-chhek ê chêng-hóng.
 • Gián-kiù Tâi-ôan hêng-sè kah lióng-hōaⁿ koan-hē hoat-tián ê tōng-hiòng; hia̍p-tiâu iú-koan pō·-bûn gián-kiù, chho·-pō· chè-tēng sia̍p-Tâi ê hoat-lu̍t, hoat-kui, thóng-it hia̍p-tiâu sia̍p-Tâi hoat-lu̍t sū-bū.
 • Àn-chiau Kok-bū-īⁿ ê pō·-sú kah siū-kôan, hū-chek chham Tâi-ôan Tong-kio̍k (pau-koat i siū-kôan ê siā-hōe thôan-thé ) tâm-pòaⁿ, chhiam-sú hia̍p-gī bûn-kiāⁿ ê chún-pī kang-chok.
 • Kóan-lí hia̍p-tiâu lióng-hōaⁿ thong-iû, thong-hâng, thong-siong sū-bū; hū-chek tùi Tâi soan-thôan, kàu-io̍k kang-chok kah iú-koan Tâi-ôan kang-chok ê sin-bûn hoat-pò·; chù-lí sia̍p-Tâi ê tiōng-tāi sū-kiāⁿ.
 • Hōe-tông iú-koan pō·-bûn thóng-it hia̍p-tiâu kah chí-tō tùi Tâi keng-bō· kang-chok kah lióng-hōaⁿ kim-iông, bûn-hòa, ha̍k-su̍t, thé-io̍k, kho-ki, ōe-seng téng-téng kok léng-he̍k ê kau-liû kah ha̍p-chok, hia̍p-tiâu lióng-hōaⁿ jîn-ôan lâi-óng, khó-chhat, gián-thó ê khang-khòe kah 1-kóa-á iú-koan kok-chè hōe-gī ê sia̍p-Tâi khang-khòe.
 • Ôan-sêng Kok-bū-īⁿ hoan-hù ê kî-thaⁿ khang-khè.

Lāi-pō· ki-kò·

siu-kái

Kun-kù kang-chok ê chit-chek, Kok-Tâi-pān siat-li̍p 8-ê chit-lêng-kio̍k kah Ki-koan Tóng-úi, hūn-pia̍t sī:

 • Pì-su-kio̍k ( Jîn-sū-kio̍k )
 • Chong-ha̍p-kio̍k
 • Gián-kiù-kio̍k
 • Sin-bûn-kio̍k
 • Keng-chè-kio̍k
 • Káng-Ò Sia̍p-Tâi Sū-bū-kio̍k
 • Kau-liû-kio̍k
 • Liân-lo̍k-kio̍k
 • Ki-koan Tóng-úi.