Kiōng-sán Tóng

(Tùi Kiōng-sán-tóng choán--lâi)

Kiōng-sán-tóng (Hàn-jī:共產黨; Eng-gí: communist party) sī iōng kiōng-sán-chú-gī ûi chí-tō su-sióng, chú-tiuⁿ bû-sán-kai-kip choan-chèng, sī bû-sán-kai-kip ê chèng-tóng, ū-ê kok-ka kiò-chòe "kang-lâng-tóng", "lô-tōng-tóng".

Tē-saⁿ-kok-chè chí-hui ê kiōng-sán-tóng kiâⁿ Marx-Lenin-chú-gī lō·-soàⁿ.

Chóng--sī, āu-lâi ū kiōng-sán-tóng khai-sí kiâⁿ soán-kí lō·-soàⁿ.

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ siu-kái