Kok-chè Âng Si̍p-jī kap Âng Goe̍h-bâi Ūn-tōng

Kok-chè Âng Si̍p-jī kap Âng Goe̍h-bâi Ūn-tōng (Eng-gí: International Red Cross and Red Crescent Movement) sī kok-chè-sèng ê jîn-tō-chú-gī ūn-tōng, tī thong-sè-kài kok-tē ū tāi-iok 9700-bān ūi chì-goān-chiá kap kang-chok jîn-oân. Che sī kok-chè jîn-tō ūn-tōng beh pó-hō͘ lâng ê sèⁿ-miā kap kiān-khong, pó-chiong lâng ê chun-giâm, kiám-kheng kok-che̍k, chéng-cho̍k, chong-kàu sìn-gióng, kai-kip kap chèng-tī koan-liām só͘ ín-khí ê jīm-hô kî-sī.

Kok-chè Âng Si̍p-jī kap Âng Goe̍h-bâi Ūn-tōng ê kî-á

Kok-chè Âng Si̍p-jī kap Âng Sin-goe̍h Ūn-tōng ū 3 ê pō͘-hūn: Âng Si̍p-jī Kok-chè Úi-oân-hōe, Âng Si̍p-jī kap Âng Goe̍h-bâi Kok-chè Liân-ha̍p-hōe, kok-kok ê Âng Si̍p-jī Hōe kap Âng Goe̍h-bâi Hōe. Chit 3 ê chó͘-sêng pō͘-hūn siong-tùi to̍k-li̍p, m̄-koh ū kiōng-tông ê ki-pún goân-chek, bo̍k-piau, piau-chì kap chiong-thêng.