Kok-ka Siú-to͘ Toā-khu

Kok-ka Siú-to͘ Toā-khu (Eng-gí: National Capital Region, NCR; Tagalog-gí: Pambansang Punong Rehiyon) sī Hui-li̍p-pin ê chi̍t-ê toā-khu (rehiyon), sio̍k Luzon, mā kiò Manila To͘-hoē.

Só͘-chāi-tē