Ngó͘-kok-chí

(Tùi Kok-lia̍p choán--lâi)

Ngó͘-kok-chí[1] (Eng-gí: grain), mā kóng ngó͘-kok, kok-bu̍t, sī sè-lia̍p, ngē-chit, ta-chit ê chéng-chí. In chú-iàu sī siu-sêng beh hō͘ lâng kap cheng-siⁿ chia̍h--ê. Ē-tàng chia̍h ê chí pun-sin kiam in hun-sòaⁿ ê pō͘-hūn, thang kiò chò ngó͘-kok chia̍h-mi̍h (cereal).

Chhī-tiûⁿ tîn-lia̍t ê kok-lia̍p

Chham-chiàu

siu-kái
  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931–1932). "五穀籽". 臺日大辭典 Tai-Nichi Dai Jiten [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián]. OCLC 25747241.