Kong-bêng-lí (光明里), kū-miâ 阿密哩, sī Tâi-tiong-chhī O͘-ji̍t-khu ē-kha ê lí.

Holopedia Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ pún-té khan tī holopedia.net.