O͘-ji̍t-khu (烏日區) sī Tâi-oân, Tâi-tiong-chhī ē-kha ê 1-ê khu.

O͘-ji̍t-khu

Tē-lí

siu-kái

O͘-ji̍t-khu tī tong-keng 120.38-tō͘, pak-hūi 24.07-tō͘. Tâi-tiong-chhī ê se-lâm kak, pak-pêng sio-chiap Lâm-khu kap Lâm-tūn-khu, tang-pêng sī Tāi-lí-khu kap Bū-hong-khu, lâm-pêng sī Hun-hn̂g-hiong, sai-pêng sī Tōa-tō͘-khu kap Chiong-hòa-chhī.

Tang-se ū 8.4 km, lâm-pak ū 10.4 km. Chóng-bīn-chek sī 43.3 km².

O͘-ji̍t chē hô-chhoan. Tōa-tō͘-khe, O͘-khe kap in ê hun-ki chhng kòe O͘-ji̍t. Ū chò tōa-chúi ê gûi-ki, chóng-sī mā sī chá-chêng ê keng-chè ki-chhó͘ chi it.

Hiān-tāi ê O͘-ji̍t-khu ū 16 lí:

O͘-ji̍t tī 1946-nî siat hiong, 2010 nî 12 goe̍h 25 ji̍t siat khu.

Keng-chè

siu-kái

Khiân-liông sî-tāi, O͘-ji̍t tē-khu ê hàn-jîn ná lâi ná chē. Khí Ông-chhân-chùn (王田圳) liáu-āu, tùi Tâi-tiong ín--lâi ê chúi-gôan chı̍t-ē ún-tēng, jîn-kháu tō tōa cheng-ka. Ke-ê tiū-bí thàu-kòe hô-chhoan hē-thóng tùi Ô͘-ji̍t-káng ūn kàu Lo̍k-káng. Khiân-liông 50-nî chìn-chêng, seng chóan-ūn kaù An-pêng-káng, chiah tùi hia chài kòe hái-kiap bē khì Hok-kiàn. Khiân-liông 50-nî í-āu, tō ti̍t-chiap tùi Lo̍k-káng ūn khì Hok-kiàn.

Ko-sok-thih-lō͘ ê Tâi-tiong chām beh khí tī Sam-hô-lí.

Siā-hōe

siu-kái

Tùi O͘-ji̍t ê chi̍t-kóa kū tē-miâ (chhin-chhiūⁿ Hoan-á-hn̂g) ē-tit liáu-kái O͘-ji̍t tē-khu gôan-pún sī lâm-tó pêⁿ-po͘ cho̍k-kûn ê o̍ah-tōng tē-pôaⁿ.

Kin-kù 1926-nî (?) ê tiau-cha, O͘-ji̍t ê jîn-kháu ū 8,500-lâng, kî-tiong 94% chó͘-chek sī Hok-kiàn Chiang-chiu.

O͘-ji̍t ê sîn-bêng pau-koat Kóng-hūi Chun-ông, Thian-siōng Sèng-bó, Hiân-thân Gôan-sòe, Khai-chiong Sèng-ông.

Chham-khó chu-liāu

siu-kái

Chām-gōa chu-gôan

siu-kái
  Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ pún-té khan tī holopedia.net.