Ngó͘-kong-lí (五光里), kū-miâ Gō͘-tiuⁿ-lê (五張犁) sī Tâi-tiong-chhī O͘-ji̍t-khu ē-kha ê lí.

Holopedia Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ pún-té khan tī holopedia.net.