Tang-hn̂g-lí (東園里), kū-miâ Hoan-á-hn̂g (番仔園), sī Tâi-tiong-chhī O͘-ji̍t-khu ē-kha ê lí.

Holopedia Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ pún-té khan tī holopedia.net.